Thiết kế thi công Kho bảo quản Nho, Cty Thái Thuận, tỉnh Ninh Thuận