Sản xuất, thi công Hệ thống chế biến và bảo quản Ớt, tỉnh tỉnh Phúc