Hệ thống làm mát nhà xưởng, Công ty Delta Thanh Hóa