Dự án chế tạo lắp đặt Công trình Sơ chế chế bảo quản vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu